خدمات ما

مشتریان ما در این زمینه

سازمان جهاد کشاورزی استان همدان

پشتیبانی شبکه و نرم افزار

سازمان تعاون روستایی استان همدان

طراحی و راه اندازی شبکه بی سیم، پشتیبانی شبکه، راه اندازی یکپارچه شبکه استانی، دوربین مداربسته

اداره کل دامپزشکی استان همدان

پشتیبانی شبکه

آموزشکده فنی زینب کبری

طراحی و راه اندازی شبکه بی سیم